Onze vereniging kent twee soorten leden; actieve en rustende leden. Alle leden betalen jaarlijks een contributie bijdrage, hieruit worden o.a. de vaste kosten voor de vereniging, allerhande activiteiten georganiseerd en bij de actieve leden het lidmaatschap van de NTFU betaald.

Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van € 15,00.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering besloten en is voor 2015 vastgesteld op:

Actieve leden betalen een jaarlijks € 90,00 aan contributie. De contributie wordt bij voorkeur per kwartaal (€ 22,50) naar rekening.nr. NL78 RABO 0301 1788 01 overgemaakt naar de vereniging o.v.v. contributie wtc Klein Verzet en het factuurnummer.

De contributie dient altijd over het volledige jaar te worden voldaan, dus ook bij opzegging van het lidmaatschap moet voor het lopende verenigingsjaar de gehele contributie zijn betaald.

Rustende leden betalen jaarlijks een bijdrage van € 30,00 aan contributie. Deze contributie wordt bij voorkeur in één termijn naar rekening.nr. NL78 RABO 0301 1788 01 overgemaakt naar de vereniging o.v.v. contributie wtc Klein Verzet en het factuurnummer.

Bij achterstallige betaling van meer dan 6 maanden, zal door het bestuur bij het betreffende lid geïnformeerd worden om tot een betalingsregeling te komen, dan wel in de Algemene Ledenvergadering voorstellen tot maatregelen over te gaan.